Aktualno

pos.mesec.biz 2020.10.01

– Prenos inkasov, računov minimax XML– eračun 2.0.– prenos inkasov, računov Vasco novi XML– dodatni analitični pregledi…. Povezava lokalne baze podatkov z oddaljeno bazo podatkov. –

Števci v novem letu

V novem letu 2021 je običajno, da se nastavi števce blagajne, prejemov, negotovinski računov na: 2100001. ali podobno, kot imate sistem številčenja v preteklih letih. PRI

Nadgradnja programa

Obračunamo samo porabljen čas za testiranje opreme, certifikata, povezave.. cca 1h Obveznosti zavezanca: – Imeti elektronsko napravo in program, ki ustreza zakonu o davčnem potrjevanju računov.poskrbi

Dne 29.11.2012 je bil sprejet nov zakon o davčnem postopku ZDavP-2.

Uradna objava  je v Uradnem listu št. 94/2012 .

Zakon podrobneje razlaga  kako mora mora delovati programska oprema za vodenje poslovanja na področju knjiženja dogodkov oziroma naknadnega spreminjanja zapisov.              

Spremembe zakona stopijo v veljavo 01.01.2013.


V naših programskih rešitvah bodo spremembe predvsem pri sprememi že potrjenih dokumentov, kot so npr. “PREJEMNICA BLAGA”, “DOBAVNICA oz. RAČUNI za zavezance”.
Morebitni popravki bodo narejeni na način, kot  so v “GOTOVINSKI BLAGAJNI”.
Vsi morebitni popravki se bodo delali z novim dokumentom in z podporo sledljivosti.
Onemogočili bomo vnašanje dokumentov z datumom, ki ni današnji.
Npr: prevzem blaga se bo moral narediti isti dan, kot smo dejansko dobili blago.

Ker ta datum vpliva na zaloge in kartice artiklov bo potrebno prevzeme vnašati sproti.
Sprememba bo tudi, da ne bomo več dopuščali začasnega negativnega stanja zaloge. Do sedaj se je lahko prevzem naredil tudi  kasneje, ko smo imeli za to čas oziroma, smo počakali na račun od dobavitelja.

Nova verzija programa POS Mesec in FAKTURE Mesec bo dosledno upoštevala novo zakonodajo.
Nova verzija programa bo na voljo brezplačno za  stranke z veljavno vzdrževalno pogodbo oz. za inštalacije, ki so še v letni garanciji (12 mesecev od dneva nakupa).
V vsakem primeru se obračunajo stroški inštalacije in morebitni potni stroški. Prednost pri inštalaciji bodo imele stranke z veljavno vzdrževalno pogodbo.

Za vse uporabnike programske opreme POS Mesec in FAKTURE Mesec, ki še nimajo sklenjene vzdrževalne pogodbe priporočamo, da to naredijo.

Več informacij dobite na naslovu:
https://www.mesec.org/vzdrzevalnapogodba.php

Vzorec vzdrževalne pogodbe v PDF

Zakon določa visoke kazni (3.000 – 150.000 EUR) za vse, ki ne bodo imeli tako prilagojenih programskih rešitev oz., ne poslujejo v skladu z novo zakonodajo.
Za vse uporabnike programov POS Mesec in FAKTURE Mesec je nadgradnja obvezna!

Vsi uporabniki, ki po 01.januarju 2013 ne bodo uporabljali novih verzij programa, ki so v skladu z veljavno zakonodajo opozarjamo, da podjetnik:
RAČUNALNIŠTVO BOJAN MESEC s.p.  ne prevzema nobene odgovornosti pri morebitnih kršiteljih.
V primeru, da bo pristojni organ od nas zahteval seznam uporabnikov našega programa ali seznam  uporabnikov, ki programa niso nadgradili, mu bomo ta seznam tudi posredovali.

Prilagamo 8, 9 in 11 člen novega zakona o davčnem postopku ZDavP-2F:

8 Zavezanec za davek ne sme imeti ali uporabljati računalniškega programa ali elektronske naprave, ki omogoča brisanje, prilagajanje, popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršno koli drugačno spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb. Zavezanec za davek mora zagotoviti izpis izvornih podatkov in vseh sprememb izvornih podatkov, če je do takih sprememb prišlo.

9 Proizvajalec oziroma dobavitelj oziroma vzdrževalec računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema ne sme zavezancem za davek zagotoviti ali omogočiti uporabe računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema, ki v trenutku prodaje, predaje v uporabo ali namestitve omogoča brisanje, prilagajanje, popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršno koli drugačno spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v informacijskem sistemu, napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb.

Za dosedanjim osmim odstavkom, ki postane deseti odstavek, se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:

11 Minister, pristojen za finance, za izvajanje osmega in devetega odstavka tega člena podrobneje predpiše zahteve za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebino, obliko, način in roke za predložitev podatkov.«

Vrhnika, dne 14.dec.2012,
Bojan Mesec